Добавяне на съдържание в WordPress сайт

WordPress 5.0 разполага с изцяло нов редактор на блокове, който улеснява създаването на съдържание и осигурява по-голяма гъвкавост от използвания до момента класически редактор. Сега съдържанието във вашите страници и публикации е разделено на отделни блокове, като всеки блок може да се пренарежда и оформя поотделно.

Новият редактор ви предоставя голям набор от блокове, като, като абзаци, заглавия, списъци, цитати, таблици, изображения и др.

Описание на редактора

1. Основна лента с инструменти

Основната лента с инструменти на редактора на блокове е разположена в горната част на екрана.

В лявата и част ще намерите бутони свързани с използването на блоковете във вашето съдържание, а в дясната част ще намерите бутони за запис, преглед и публикуване на вашата публикация или страница, бутон за скриване и показване на дясната лента с настройки и бутон за меню „Настройки“.

БутонФункция
Add Block“ – вмъкване на нови блокове към вашето съдържание.
Modes“ – предлага различни възможности за избор и редактиране на блокове.
Отмяна“ – отменя последното извършено действие.
Redo“ – изпълнява последното извършено действие.
Details“ – показва детайли за съдържанието на вашата публикация или страница.
Очертание“ или „Block Navigation“ – показва списък с всички блокове във вашето съдържание.

От този списък можете да достигнете бързо до всеки един елемент от вашето съдържание.

БутонФункция
Switch to Draft„– преминаване към чернова. Връща вашата публикация или страница обратно в режим на чернова.
Преглед“ – позволява да прегледате вашата публикацията или страница по всяко време или преди да сте я публикували на сайта.
Ако вашата публикация или страница е публикувана, бутонът Публикуване ще бъде заменен с бутон Обновяване. Кликването върху бутона запазва вашите промени.
Запис“ – запис на публикацията или страницата.
Публикуване“ – публикуване на вашата публикация или страница.
Настройки“ – показва или скрива страничната лента в дясно на екрана в която се намират всички настройки за вашата публикация или страница, както и настройките блокове във вашето съдържание.
Настройки“ – достъп до други настройки на редактора, описани в т.2.


2. Меню „Настройки“

Значение и предназначение на опциите в менюто:

Преглед
 • Top toolbar – показва горна лента с инструменти за достъп до настройките на всички блокове в съдържанието. Виж видео.
 • Spotlight mode – включва режим „Фокус върху блоковете един по един“. Виж видео.
 • Fullscreen mode – „Работа без разсейване“. Скрива лентата с инструменти в горната част на екрана и страничната лента с основното навигационно меню в лявата част на екрана. Виж видео.
Редактор
 • Visual editor – включва визуално редактиране. Това е стандартният начин за добавяне и редактиране на блокове.
 • Code editor – включва редактиране като HTML. Използва се за директно редактиране на кода на цялото съдържание на публикацията или страницата. Виж видео.
  Внимание!
  Не е препоръчително да използвате опция „Code editor“ от панела „Настройки“ в дясната част на екрана! За да разграничи различните видове блокове, редактора използва маркери за коментари. Изтриването на някой от тези маркери може да доведе до загуба на съдържание!
  Ако желаете да редактирате кода използвайте опцията „Редактиране като HTML“ на всеки отделен блок!
Инструменти
 • Мениджър на блоковете – дава възможност за премахване на група с блокове или блок от списъка с наличните за добавяне блокове. Виж видео.
 • Manage all reusable blocks – Управление на всички блокове за многократна употреба.
 • Keyboard shortcuts – показва списък с наличните комбинация от клавиши, които можете да използвате в редактора. Виж видео.
 • Welcome Guide – стартира „Ръководство за добре дошли“. Кратко ръководство за запознаване с блок редактора Gutenberg. Виж видео.
 • Copy all content – копира цялото съдържание на вашата публикация или страница.
 • Help – „Помощ“. Отваря страница с документация за работа с редактора на WordPress.
 • Preferences – „Предпочитания“. Предоставя настройки за изгледа на редактора. От менюто можете да извършвате определени настройки по външният вид на редактора, както и да активирате или деактивирате отделни панели от редактора. Виж видео.

2. Странична лента с настройки

Страничната лента в дясната част на екрана на редактора има два раздела, които можете да изберете, типа на документа който създавате – „Страница / Публикация“ или „Блок“.

В раздел „Страница / Публикация“ се намират всички настройки за вашата страница или публикация, като състояние и видимост, постоянна връзка, категория и етикети на публикацията, атрибути на страницата и други. Раздел „Блок“ включва настройки свързани с блокове във вашето съдържание.

Подборно описание за настройките при създаване на публикация и страница ще намерите тук:

 • Настройки на публикацията
 • Настройки на страницата

Добавяне на блокове

Съдържанието на вашата страница или публикация е съставено от различни типове блокове, които блок редакторът на WordPress предоставя. Тези типове блокове могат да се използват за добавяне на абзаци, списъци, цитати, изображения, галерии, видео и др.

Подробно описание на блоковете в редактора в WordPress – Gutenberg ще намерите във Видове блокове.

Процедурата по добавяне на съдържание към публикация или страница е идентична. Съдържанието на вашата страница или публикация се намира в полето под заглавието.

Добавяне на съдържание в WordPress

За да добавите блок към вашето съдържание използвайте бутона за добавяне на блокове от основната лента с инструменти в горната част на екрана или бутона след всеки добавен блок.

Също така ако преместите курсора между два съседни блока ще видите бутона за добавяне на блокове Gutenberg - бутон за добавяне на блок.

Кликването върху някой от бутоните изброени по-горе ще доведе до отваряне на панел, който ви дава достъп до всички видове блокове. Блоковете в панела са подредени в различни секции според типа им. Можете да използвате формата за търсене за по-лесно намиране на блок. Кликнете върху желаният тип блок и той ще бъде добавен в долната част на съдържанието ви, под всички съществуващи блокове.

Ако предварително сте маркирали (избрали) вече съществуващ блок от съдържанието, новият блок ще бъде добавен под маркирания от вас блок.

Инструменти за редактиране на блокове

Всеки блок разполага със собствена лента с инструменти в горната си част.

Началната секция на лентата с инструменти на всеки блок – включва следните стандартни опции:

БутонИме Предназначение
Промяна на вида на блок или стилПромяна на типа на блока. В падащото меню ще се покажат възможните варианти за трансформиране на блока.
Забележка!
Иконата на бутона е различна за всеки тип блок.
Drag BlockПреместване на блока чрез плъзгане.
Преместване нагоре Преместване надолуПреместване на блока една позиция нагоре или една позиция надолу

Останалата част от инструментите и възможности за настройка зависят от типа избрания блок.

Всеки блок разполага със собствено меню със следните опции:

 • Скриване / показване настройките на блока в дясната странична лента.
 • Копиране на блока.
 • Дублиране на блока.
 • Вмъкване на празен блок за абзаци преди или след текущия блок.
 • Редактиране на блока като HTML.
 • Добавяне към блокове за многократна употреба.
 • Групиране заедно с други блокове в един контейнер.
 • Изтриване на блока.

Забележка!

Ако опция „Top Toolbar“ от меню „Настройки“ е активирана, лентата с инструменти над всеки блок няма да е налична. В този случай пренареждането на блоковете, както и настройките за всеки блок ще се извършват от инструментите в „Top Toolbar“, които ще са налични в основната лента с инструменти.

Активирането на опция „Top Toolbar“ е описано по-горе в „Меню Настройки“, раздел „Преглед“.

За оформяне на избран блок можете да използвате и наличните настройки в раздел „Блок“ от страничната лента с настройки в дясната част на екрана. Изберете блок и кликнете върху него, след което ще можете да зададете допълнителни настройки за блока. Тези допълнителни опции за настройки са различни за различните видове блокове.

Пренареждане на блокове

Лесно можете да пренареждате блоковете в съдържанието с помощта на бутоните за преместване, които се намират в лентата с инструменти над всеки блок.

Също така, ако горната лента с инструменти „Top Toolbar“ е включена можете да пренареждате блоковете от нея.

Промяна на типа на блок

За да промените типа на избран блок използвайте бутон „Промяна на вида на блок или стил“, който се намира в началото на лентата с инструменти над блока. В падащото меню ще се покажат възможните варианти за трансформиране на блока.

Изтриване на блокове

Има два основни начина да изтриете блок от вашето съдържание, като използвате опция „Изтриване на блок“ от собственото меню на блока или с натискане на бутон „Del“.

Ако изтриете блок по погрешка можете да го възстановите чрез бутон „Отмяна“, който се намира в основната лента с инструменти. Основната лента с инструменти в описана по-горе в „Описание на редактора„.